Política de privadesa


Introducció
En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal perquè tant la privadesa de les dades, com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a CONVERGENTS.
Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts per CONVERGENTS per garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat, i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.
Aquesta política pot anar variant a causa de canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que el CONVERGENTS es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents a cada moment.

Responsable del tractament
El Responsable del tractament és CONVERGENTS, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 173, 8è, 10,  amb CIF núm. G-67115717, a/e: organitzacio@convergents.org.

Finalitat del tractament
Les dades personals facilitades per les persones afiliades a CONVERGENTS, així com, les obtingudes durant la seva relació amb el partit, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte CONVERGENTS.
De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a CONVERGENTS seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de donacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte CONVERGENTS.
Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat de CONVERGENTS seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte CONVERGENTS.
Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral de CONVERGENTS són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a la seu central del partit i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.
Els talls de veu obtinguts mitjançant la gravació i monitorització de les trucades telefòniques rebudes a la centraleta de la seu nacional de CONVERGENTS per raons de seguretat i millora en la qualitat del servei, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat en relació als avisos i amenaces que puguin comprometre la seguretat de les persones, així com la millora en la qualitat dels serveis d’informació prestats, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte CONVERGENTS.
Les imatges obtingudes mitjançant els circuits de TV de CONVERGENTS per raons de seguretat, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat dels accessos, sortides d’emergència i espais perimetrals de les instal·lacions de CONVERGENTS en relació a les persones que puguin comprometre la seguretat de les persones i les instal·lacions, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte CONVERGENTS.
En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades a CONVERGENTS es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb CONVERGENTS, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació
La base legal fonamental que permet a CONVERGENTS el tractament de les dades de les persones vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme CONVERGENTS té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per CONVERGENTS, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, CONVERGENTS està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte (entre d’altres: Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, entre d’altres.

Cessió de dades a tercers
Les dades de les persones vinculades a CONVERGENTS podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de CONVERGENTS: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a CONVERGENTS siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades
A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que CONVERGENTS té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que CONVERGENTS deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, CONVERGENTS en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.
La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic organitzacio@convergents.org o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 173, 8è, 10,  de Barcelona (08015). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència
Les dades personals que tracta CONVERGENTS són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar i lliurar la sol·licitud d’afiliació o vinculació.
 • acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
 • lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El Responsable del tractament és CONVERGENTS, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 173, 8è, 10,  amb CIF núm. G-67115717, a/e: organització@convergents.org

2. Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?
Tractem les dades personals de les persones afiliades i vinculades a CONVERGENTS amb la finalitat de gestionar la teva relació amb la nostra organització i, en especial, el cobrament de quotes, l’organització d’activitats i campanyes i l’enviament de comunicacions informatives.
Per a més informació pots consultar la Política de protecció de dades (https://www.convergents.org/politicaprotecciodades).

3. Quant temps conservarem les teves dades personals?
Les teves dades personals es conservaran mentre no ens sol·licitis la seva supressió. Un cop finalitzi la teva vinculació amb CONVERGENTS les dades es podran conservar (bloquejades) durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas.

4. Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades personals?
La base legal pel tractament de les dades personals és el teu consentiment.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

6. Quins drets tens en relació amb les teves dades personals?
Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a l’oblit, portabilitat i limitació al tractament de les teves dades personals. Pots revocar el consentiment al tractament i exercir els drets referits anteriorment contactant amb organització@convergents.org.
Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).