Com cada any, des de Convergents celebrem el dia de la família per reconèixer la seva importància com eix vertebrador de la societat, manifestar la necessitat d’analitzar les qüestions socials i econòmiques que afecten al seu desenvolupament i apoderament, i reivindicar les polítiques necessàries per donar-hi resposta.

Enguany volem dedicar aquesta celebració a reflexionar sobre el paper de la família respecte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030, marcats per la ONU i adoptats per unanimitat pels seus Estats membres. La família constitueix la unitat bàsica de la societat i, com a tal, no podem menystenir la seva contribució en l’assoliment d’aquests objectius i reivindicar l’impuls de les polítiques que ho facin possible. Aquest és un deute que com a societat encara tenim pendent.

De fet, si bé l’acció de les famílies pot impactar en qualsevol dels 17 objectius marcats per la ONU, el seu paper és fa especialment rellevant en aquells relatius a la pobresa, la sanitat, l’educació, la igualtat de gènere,l’ocupació juvenil, el consum sostenible o la fi de la violència.

• Respecte la pobresa (ODS1), seguim immersos en una de les crisis socials més difícils a les que el món sencer s’enfronta, incrementada ara per la pobresa energètica que patim arrel de la invasió d’Ucraïna per l’exèrcit rus. En aquest marc, una vegada més, s’ha mostrat el valor de la xarxafamiliar com a sostén social i la necessitat de transformar els sistemes d’ajuts i suport a la família.

• Pel que fa a la salut i benestar (ODS 3), calremarcar la importància de la família en la prevenció dels factors de risc d’una vida saludable.Plantegem doncs, la necessitat d’impulsar polítiques integrals d’intervenció familiar, reforçadesper la creació d’equips interdisciplinaris que permetin millorar les relacions intrafamiliars i el desenvolupament de rutines saludables amb la finalitat de prevenir malalties tant físiques com mentals entre els seus membres. Volem fer menció especial a aquelles orientades a reduir l’alt impacte del suïcidi entre els adolescents, una de les causes de mort més comunes, avui, en aquesta franja d’edat. 

• En el cas de l’educació (ODS 4), tenir un ambient familiar positiu és un dels factors determinants enl’eficàcia dels sistema educatiu. Entenem que cal potenciar la coresponsabilitat família i escola i la formació de les famílies en parentalitat positiva. Elements com la comunicació, l’escolta activa o la confiança, són imprescindibles i afavoridors de l’èxit escolar.

• En quant la igualtat de gènere (ODS 5), cal seguir avançant en la distribució més igualitària del temps remunerat i no remunerat a la parella, atenent criteris objectius d’avantatge comparatiu. 

• Respecte a l’ocupació juvenil (ODS 8), apuntarl’important rol que la família exerceix en termes de seguretat econòmica i el perill que representa la possibilitat de transmetre a les generacions següents les dificultats d’integració en el món laboral. Cal incloure doncs, de manera integral, la joventut dins de les polítiques de família.

• Pel que fa al consum sostenible (ODS 12), remarcar que la família és una de les principals fonts de consum de la societat. Generar polítiques d’incentivació a les famílies per a un consum més responsable i sostenible és una necessitat. 

• Finalment, en quant a la promoció de societatspacífiques (ODS 16), assenyalar que la possible existència de violència intrafamiliar és un condicionant important pel correcte desenvolupament personal i social dels seus membres. Cal incrementar la inversió en programes que contribueixin a la reducció de les diferents formes de victimització.

En resum, hem de ser conscients que per seguir avançant cap als objectius de DesenvolupamentSostenibles 2030 cal avançar també, en la protecció i l’apoderament de les famílies, instruments imprescindibles per aconseguir-ho. En aquest sentit, reivindiquem la necessitat de posar en marxa el Consell de la Família, com a òrgan que aplegui la representació de les famílies i es converteixi en garant d’aquelles condicions indispensables perquè aquestes puguin exercir les seves funcions amb total dignitat i eficàcia.