MANIFEST DE CONVERGENTS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA FAMÍLIA

 

Convergents vol manifestar el seu compromís per seguir avançant en la protecció i l’apoderament social, jurídic i econòmic de les famílies, reivindicant el seu paper essencial com eix vertebrador d’una societat cohesionada. Coincidint amb la Resolució del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, considerem aquesta com a “font de solidaritat intergeneracional i el millor escenari per preservar la identitat col·lectiva i els valors tradicionals”.

Enguany, seguim immersos en una de les crisis socials i de salut més difícils que ens hem enfrontat. Les famílies catalanes han estat novament protagonistes, creant una xarxa de seguretat i protecció entre els seus membres i mostrant, una vegada més, la seva capacitat de superació i fortalesa en els moments més difícils.

De nou, es veu la necessitat de posar les famílies en l’epicentre de les polítiques de govern i de repensar i transformar els sistemes d’ajuts i suport perquè les famílies puguin exercir les seves funcions amb total dignitat.

Aquest any, però, volem dedicar també una especial atenció a la corresponsabilitat en les tasques quotidianes i de cura en l’àmbit familiar.  Cal recordar que avançar en la igualtat real i efectiva entre homes i dones passa també per deixar enrere, en el si de la llar, termes com ”ajudar” i començar a actuar des de la “corresponsabilitat”, assumint com a pròpies o compartides les tasques familiars.

Per tot això, des de Convergents:

  • Apostem per introduir la perspectiva familiar a totes les polítiques i continuar adaptant-les als nous canvis socials i als nous models familiars.
  • Reivindiquem l’elaboració d’un pla integral de famílies que reculli les necessitats reals de les famílies en tota la seva diversitat i garanteixi una coordinació eficaç i eficient de tots els sectors implicats.
  • Veiem la necessitat de sensibilitzar la societat del valor de la corresponsabilitat en les tasques de la llar i la cura dels seus membres i dels avantatges personals i socials d’aquest repartiment equitatiu entre homes i dones.
  • Reivindiquem mesures de conciliació i corresponsabilitat que trobin un equilibri en el valor i la distribució dels temps dedicats al treball i a la família. Cal un nou model d’organització que posi les famílies en el centre d’interès. Avançar en la utilització, per part dels homes, de les mesures legals relacionades amb la paternitat, la flexibilitat horària, l’impuls del teletreball, o la redefinició de la jornada laboral, han de ser algunes de les mesures contemplades.
  • Apostem per la formació de les famílies, com a principal institució educativa i transmissora de valors, i entenem la parentalitat positiva com un element educatius de primer ordre. Elements com l’escolta activa, la confiança o el diàleg han de configurar els instruments de la nostra tasca educativa.
  • Assumim el ferm compromís de defensar la llibertat i el dret que tenen les mares i pares a triar l’educació que volen per als seus fills, d’acord amb els seus principis i valors, a l’hora que es garanteixen també, els mateixos drets i igualtats d’oportunitats per a tots els infants i joves.
  • Veiem en el reconeixement i el respecte de la diversitat familiar una acció necessària i justa per a construir una societat cohesionada i facilitar-ne el progrés.
  • Apostem per una família amb presència activa, que col·labori i es corresponsabilitzi amb l’escola i altres espais socials. Una família que es converteixi en motor de canvi de la nostra societat.

Finalment, i per aconseguir els reptes esmentats, des de Convergents reivindiquem la necessitat de posar en marxa el Consell de la Família, un òrgan que representi la diversitat de les famílies i impulsi accions orientades a apoderar-les  i donar-les suport. Un òrgan que s’ha de convertir en garant d’aquelles condicions indispensables per fer de la família el pal de paller de la nostra estructura social.